Het coronavirus dwingt ons voorlopig om maatregelen te treffen wat betreft ons samenkomen.

De verwachting is dat we in elk geval tot ver in het seizoen 2020-2021 te maken hebben met beperkende maatregelen. Dit gebruiksplan is een uitwerking van de landelijke richtlijnen en een op ons kerkgebouw toegespitste praktische invulling.
Met dit gebruiksplan willen we:
-    bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus
-    bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren
-    volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw
Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle WLG-ers en ligt ter inzage in de kerk.
Een ieder in de kerk, vrijwilligers, bezoekers, gebruikers en huurders houden zich aan de voorschriften van het RIVM en de regels van dit gebruiksplan. Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht nemen.
Indien nodig wordt het gebruiksplan bijgesteld zodra hier aanleiding toe is.

Voor en na de kerkdienst:
-    Als je de dienst bij wilt wonen dan is het vanuit de overheid verplicht dat je je van te voren opgeeft via ons registratiesysteem.
-    Alle bezoekers staan dan geregistreerd in verband met het uitbreken van een besmetting. Deze namenlijst helpt de GGD bij het contactonderzoek dat zij dan gaan uitvoeren.
-    Iemand uit het welkomsteam begroet je bij de ingang van de kerk en informeert naar je gezondheid middels de volgende vragen:
     Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen:

  • neusverkoudheid of hoesten
  • benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
  • heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad
  • heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten

      Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag je de kerk niet bezoeken.

-    Mensen die tot een risicogroep behoren: Ouder dan 70 en/of met een ‘onderliggende aandoening’, zoals: een chronische luchtweg/longproblemen of chronische hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat, maken zelf de afweging om wel of niet de kerk te bezoeken. 
-    Mensen mogen zelf een plek zoeken in de zaal. Eventueel zijn er mensen van het Vredeteam beschikbaar die een plek aan kunnen wijzen waar je kunt zitten. 


Andere afspraken:
-    er is een dringend advies gegeven om niet te zingen. Wij willen jullie vragen om daar gehoor aan te geven
-    Het verlaten van het kerkgebouw gebeurt via de nooduitgang linksvoor in de zaal en via de hoofdingang. De mensen die het dichtst bij de uitgang zitten gaan als eerste weg.
-    De jassen en tassen worden meegenomen in de kerk naar de eigen plaats.
-    Bij de ingang staat handgel.
-    Graag het toiletbezoek tot een minimum beperken.
-    Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
-    Individuele bezoekers houden anderhalve meter afstand.
-    Collecteren kan voorlopig niet door een mandje door te geven, maar de mandjes staan bij de uitgang. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken via de app, de QR-code of de website. 
-    Koffiedrinken en ontmoeting aan het begin en na afloop van de dienst is voorlopig niet mogelijk.
-    Hygiënedoekjes zijn beschikbaar, bezoekers kunnen deze gebruiken voor toiletbrillen.
-    Nooddeuren staan open voor ventilatie
-    Rond mondkapjes blijven degenen die aanwezig zijn in het gebouw, zelf verantwoordelijk voor het wel of niet dragen ervan.